In een serie longreads en podcasts zal ik de komende tijd twee Weconomics boeken op een andere manier presenteren. Deze boeken zijn: ‘Duurzame Welvaart Organiseren’ en ‘De Digitale Lopende Band’. Ze vormen samen een tweeluik en leveren een bijdrage aan het organiseren van een duurzame, decentrale en digitale toekomst. Het eerste boek gaat meer over de context en ‘waaromvraag’, het tweede over de ‘wat- en hoe-vraag’. Met deze tweeluik doe ik vooral een appel op politici, bestuurders, beleidsmakers, strategen en iedereen die verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst van onze kinderen.

Wil je graag een bericht ontvangen als er een nieuw…


Real Digital Transformation is about solving societal problems with new organization models, and… ow yeah, IT can help with that. But IT should not drive strategies or policies. The real impact of new technologies sec is limited and potentially damaging if your organization doesn’t understand what Digital Transformation really is about and how you could use it strategically.

Technology, and the mass media attention prompt many organizations to jump in too fast for the wrong reasons. Last technology this phenomenon could be witnessed was blockchain. Organizations are wasting time and money (sometimes tax money), on tools that are not aligned…

Paul Bessems

‘Inventor’ of the blockchain based digital assembly line. He helps leaders and startups navigate towards a sustainable, decentralized and digital society.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store